การจดทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า Marriage & Divorce

1. ข้อมูลทั่วไป

      1.    การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะในกรณีการจด
             ทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติเท่านั้น และถือเป็นการ
             จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

      2.    การขอจดทะเบียนฯ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และจะต้องส่งเอกสาร
             ประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อตรวจและเตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

      3.    การจดทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า ไม่เสียค่าธรรมเนียม

        หมายเหตุ: การจดทะเบียนสมรส/หย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย แต่
        กฎหมายสหราชอาณาจักรฯ เห็นว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถทำหน้าที่สำนักทะเบียนได้
        จึงอาจไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายสหราชอาณาจักรฯ หากต้องการให้การสมรสหรือหย่ามีผลตาม
        กฎหมายสหราชอาณาจักรฯ ควรติดต่อขอจดทะเบียนต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรฯ
        หรือที่ว่าการเขต/อำเภอในประเทศไทย  

 

2. หลักฐานประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส

      1.    คำร้องขอจดทะเบียนสมรส และ บันทึกถ้อยคำการจดทะเบียนสมรส ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงชื่อ
             โดยคู่สมรสแล้ว

      2.    หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุของคู่สมรส

      3.    บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส

      4.    ในกรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและหย่าแล้ว ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่ามาแสดงด้วย

      5.    ในวันจดทะเบียนสมรส กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน พร้อมหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน หรือ
             สำเนาทะเบียนบ้านของพยาน 

      6.    คนไทยจะต้องมี ใบรับรองโสด ออกโดยที่ว่าการอำเภอฯ หรือ สำนักงานเขตฯ ที่ประเทศไทย เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 

3. หลักฐานประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนหย่า

      1.     คำร้องขอจดทะเบียนหย่า ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงชื่อโดยคู่หย่าแล้ว

      2.     ต้นฉบับทะเบียนสมรสของทั้งสองฝ่าย

      3.     หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของทั้งสองฝ่าย

      4.     สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่าย

      5.     ในวันจดทะเบียนหย่า กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน พร้อมหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน หรือ
              สำเนาทะเบียนบ้านของพยาน
 

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร