การจดทะเบียนเกิดบุตร (ขอสูติบัตร)

1. การจดทะเบียนเกิดบุตร

      1.      การจดทะเบียนเกิดบุตรไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า แต่กรณีจะขอทำหนังสือเดินทางด้วยในวันเดียวกัน ต้อง
               ทำการนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าได้ ที่นี่
      2.      ทั้งบุตรและผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) จะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง
      3.      เด็กที่จะขอสูติบัตรไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องเป็นเด็กที่เกิดในสหราชอาณาจักรฯ หรือ
              ไอร์แลนด์ และมีใบรับรองการเกิดฉบับสมบูรณ์จากทางการสหราชอาณาจักรฯ/ ไอร์แลนด์แล้วเท่านั้น
      4.      การจดทะเบียนเกิดบุตรไม่เสียค่าธรรมเนียม
 
               หมายเหตุ หากผู้ร้องเกิดก่อน 1 มีนาคม พ.ศ. 2535 (1992) ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.4
 

2. แบบฟอร์มที่ต้องกรอก

      1.      แบบฟอร์มสูติบัตร (แบบฟอร์มที่12) จำนวน 1 ชุด ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสูติบัตร  

               กรณีขอทำหนังสือเดินทางด้วย โปรดกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ และบันทึกสอบสวนเพิ่มเติม
      2.      คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1)  จำนวน 1 ชุด ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มที่ 1
      3.      บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2) จำนวน 1 ชุด ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มที่ 2

    

3. หลักฐานประกอบ
    หากขอทำหนังสือเดินทางด้วย กรุณาเตรียมเอกสาร อย่างละ 2 ชุด 

3.1 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสแล้ว

      1.      รูปถ่ายสีของบุตร ขนาด 35mm x 45mm  จำนวน 1 ใบ
      2.      สำเนาสูติบัตรอังกฤษ/ไอริช “ฉบับเต็ม” (Full Birth Certificate) จำนวน 1 ชุด
      3.      สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา/ มารดา จำนวน 1 ชุด
      4.      สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา/ มารดา จำนวน 1 ชุด
      5.      สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/ มารดา จำนวน 1 ชุด
 

3.2 กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

      1.      รูปถ่ายสีของบุตร ขนาด 35mm x 45mm  จำนวน 1 ใบ
      2.      สำเนาสูติบัตรอังกฤษ/ไอริช “ฉบับเต็ม” (Full Birth Certificate) จำนวน 1 ชุด
      3.      สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา/ มารดา จำนวน 1 ชุด
      4.      สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/ มารดา จำนวน 1 ชุด
      5.      สำหรับแบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำ ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่สถานเอก
               อัครราชทูตฯ เท่านั้น หากบุตรต้องการใช้นามสกุลตามบิดา บิดาจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยินยอม
               ให้ใช้นามสกุลของตนด้วย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ข้อตกลงการใช้นามสกุล)
      6.      สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค. 14) จำนวน 1 ชุด (ในกรณีไม่สามารถติดต่อกับบิดาของบุตร)
 

3.3 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว

      1.      รูปถ่ายสีของบุตร ขนาด35mm x 45mm  จำนวน 1 ใบ
      2.      สำเนาสูติบัตรอังกฤษ/ไอริช “ฉบับเต็ม” ( Full Birth Certificate ) จำนวน 1 ชุด
      3.      สำเนาใบหย่าของบิดา/ มารดา จำนวน 1 ชุด
      4.      สำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุอำนาจการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด (กรณีจดทะเบียนหย่าในประเทศไทย)
      5.      สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค. 14) จำนวน 1 ชุด (กรณีจดทะเบียนหย่าในสหราชอาณาจักรฯ)
      6.      สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา/ มารดา จำนวน 1 ชุด
      7.      สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/ มารดา จำนวน 1 ชุด
 
3.4  กรณีเด็กเกิดก่อน 1 มีนาคม พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)
      1.     กรอกแบบฟอร์มตามข้อ 2 และเตรียมเอกสารตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 หรือ 3.3 หรือ 3.4 (แล้วแต่กรณี)
      2.     นำสูติบัตร “ฉบับเต็ม” (Full Birth Certificate)  ไปประทับตรารับรองจาก Foreign and
              Commonwealth Office (FCO) ของสหราชอาณาจักรฯ หรือ Department of Foreign Affairs ของ
              ไอร์แลนด์ (แล้วแต่กรณี)
      3.     สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเก็บต้นฉบับสูติบัตรข้างต้นไว้เป็นหลักฐาน
      4.     บิดา/ มารดาจะต้องมากรอกแบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำ กรณีขอสัญชาติไทยย้อนหลังที่สถานเอก
              อัครราชทูตฯ เท่านั้น 
      5.     ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ (เงินสด)
 

***การมาติดต่อควรนำหลักฐานประจำตัวไทย ตัวจริง มาให้พร้อมด้วย เช่น หนังสือเดินทางไทยบิดา มารดา บัตรประชาชนบิดา มารดา รวมถึงใบสูติบัตรของอังกฤษที่ระบุชื่อบิดา มารดาชัดเจน*** 

 

 

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร