การขอหนังสือเดินทางใหม่ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย Lost passport replacement

1. ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ในกรณีเล่มเดิมสูญหาย

      1.      ท่านจะต้องไปแจ้งความต่อตำรวจท้องที่ก่อน เพื่อใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐานประกอบการขอหนังสือ
               เดินทางเล่มใหม่
      2.      ทำการนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถจองออนไลน์ได้ ที่นี่
      3.      การทำหนังสือเดินทาง จะต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
               (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
      4.      สำหรับคนไทยที่มาท่องเที่ยวใหสหราชอาณาจักรฯและทำหนังสือเดินทางหาย จะไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำ เอกสารสำคัญประจำตัว
      5.      การผลิตหนังสือเดินทาง ใช้เวลาทำการประมาณ 6 สัปดาห์
      6.      ค่าธรรมเนียม 25 ปอนด์ (เงินสด)

2. แบบฟอร์มที่ต้องกรอก

      1.      คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 1  ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 1
      2.      บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 2  ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 2
      3.      บันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 3 
              
3. หลักฐานประกอบ

         นอกเหนือจากเอกสารที่ใช้ประกอบการทำหนังสือเดินทางตามปกติแล้ว (โปรดดูหัวข้อการขอหนังสือเดินทาง) จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่

      1.      หลักฐานใบแจ้งความ
      2.      หลักฐานยืนยันการมีวีซ่าอยู่ในสหราชอาณาจักรฯ อาทิ
                  -    จดหมายการออกวีซ่าจาก Home Office
                  -    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าที่มีวีซ่า
                  -    หลักฐานการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรฯ หรือไอร์แลนด์ (กรณีที่มี Student Visa)
                  -    จดหมายรับรองการจ้างงานจากนายจ้าง (กรณีที่มี Working Visa)
                  -    หลักฐานการสมรสกับบุคคลสัญชาติบริติช หรือไอริช (กรณีที่มี Marriage/Settlement Visa)

หมายเหตุ

การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) จะออกตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม

ถ้าผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การเปลี่ยนนามสกุลหลังจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่า”

การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือ E-passport ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร