การขอหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้าและม่านตา หรือลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง

E-Passport มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องขอเล่มใหม่

ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ดังนั้น ชื่อ - สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม 

หากผู้ยื่นคำร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

1. การยื่นคำร้อง
 
 
      1.    กรุณานัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านระบบออนไลน์ กด ที่นี่ เพื่อทำการนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า หรือ ทำการนัดหมายผ่านโทรศัพท์หมายเลข 020 7589 2944 ต่อ 5500 ในวันทำการระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. 

      2.    ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมาส ถานเอกอัครราชทูตด้วยตนเอง                                                                  กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้า                เจ้าหน้าที่ด้วย

      3.    ไม่ควรวางแผนเดินทางหากยังไม่ได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่  ณ ปัจจุบันนี้ ระยะเวลาในการผลิตและรับ                    หนังสือเดินทางไทยคืนประมาณ 4-8 สัปดาห์ 
      4.    ค่าธรรมเนียม 25 ปอนด์ (เงินสด)

2. แบบฟอร์มที่ต้องกรอก

      1.      คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 1  ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 1

      กรณีหนังสือเดินทางเล่มแรก จำเป็นต้องกรอกบันทึกสอบสวนเพิ่มเติม
      2.      บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 2  ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 2 

3. หลักฐานประกอบ

3.1 บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

      1.    หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน 
      2.    บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาฯ หรือ ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาฯ จำนวน 1 ชุด

3.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว

      1.    หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน
      2.    บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาฯ หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
      3.    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด
      4.    สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด
      5.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด (ผู้มีสัญชาติไทยนำหนังสือเดินทางไทยมา)
      6.    บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาฯ  หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด

3.3 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ 
บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
      1.    หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน
      2.    บัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนาฯ หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
      3.    สำเนาสูติบัตรไทยจำนวน 1 ชุด
      4.    สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค.14) จำนวน 1 ชุด
      5.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด (ผู้มีสัญชาติไทยนำหนังสือเดินทางไทยมา)
      6.    บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาฯ หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด

3.4 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา
มารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว
      1.    หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน
      2.    บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนา หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
      3.    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด
      4.    สำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด
      5.    สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค. 14) หรือบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด
      6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด (ผู้มีสัญชาติไทยนำหนังสือเดินทางไทยมา)
      7.    บัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาฯ หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด

 

หมายเหตุ

ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายและต้องการขอทำ E-passport สามารถดูรายละเอียด ได้ที่นี่

การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือ E-passport ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้

ในกรณีที่ต้องการแจ้งเกิดบุตรและทำหนังสือเดินทาง สามารถทำได้ในวันเดียวกัน ดูรายละเอียด "การจดทะเบียนเกิดบุตร"

 

การมาติดต่อควรนำหลักฐานประจำตัวไทย ตัวจริง มาให้พร้อมด้วย เช่น กรณีทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์จะต้องนำหนังสือเดินทางไทยของบิดาและ มารดา รวมทั้งบัตรประชาชนบิดา มารดา (ถ้ามี) และใบสูติบัตรของสหราชอาณาจักร ที่ระบุชื่อบิดา มารดาชัดเจน

  

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร