หนังสือเดินทาง Passport

Thai passport, apply thai passport in UK , apply thai passport in London, extend thai passport                   

 

1.  การขอหนังสือเดินทาง 
     E-Passport Application 
[English Version]

2.  การขอหนังสือเดินทาง ในกรณีเล่มเดิมสูญหาย
     Lost passport replacement
  [English Version]

3.  หนังสือสำคัญประจำตัว
     Certificate of Identity – C.I
  (สำหรับคนไทยที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหายในสหราชอาณาจักร และ
     มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน)

4.  การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุ 1 ปี)
     Temporary Passport
  (สำหรับคนไทยทีหนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย และมีความประสงค์จะเดินทาง 
     ไปต่างประเทศอย่างเร่งด่วน)

5.  กรณีคนไทยในประเทศไอร์แลนด์ที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย [English Version]
     For Thai people in the Republic of Ireland in cases of passport expiry or loss

 

6.  Information for Thai passport holder, visa exemption (updated by MFA, Feb 2016)

 

 

 

 

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร