เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2556

เรื่องการขอใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ของคนไทยในต่างประเทศ นั้น ขอเรียนว่า

1.ด้วยสถานเอกอัครราชไม่ได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จึงขอเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเสียสิทธิดังนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิฯ จะเสีย
สิทธิฯ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ม.37 ซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองท้องถิ่น อาทิ การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น ตามรายละเอียด ดังนี้ 

2.การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถกระทำได้โดย 1)ให้เจ้าบ้าน หรือ 2)ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ 3) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย แจ้งเหตุตามฟอร์ม ส.ถ.ฝผ.ถ.31 และยื่นต่อนายอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือภายใน  7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ตามระเบียบ คกกฅการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2554 ข้อ 113,114)

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและต้องการแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถกระทำได้โดยการยื่นคำร้องขอหนังสือมอบอำนาจให้ญาติหรือเจ้าบ้านที่ท่านมีชื่ออยู่ดำเนินการแจ้งเหตุฯ ดังกล่างแทนท่าน รายละเอียดการยื่นขอทำเรื่องมอบอำนาจสามารถทำได้ ตามรายละเอียดที่นี่

 

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร