Thai Community

ข้อมูลสมาคม/ ชมรมคนไทยและวัดไทยในสหราชอาณาจักร

1. ชาวไทยในสหราชอาณาจักร
     1.1 จากสถิติคนไทยที่ติดต่องานด้านกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน คาดว่า มีคนไทยอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรจำนวน 36,000 คน โดยคนไทยในสหราชอาณาจักรได้รวมตัวกันเป็นชมรม, สมาคม ต่างๆ ถึง 58 แห่ง ซึ่งนับได้ว่ามีจำนวนมากที่สุดในทวีปยุโรป
     1.2 คนไทยส่วนใหญ่ประมาณ 20,000 คน เป็นแรงงานทำงานอยู่ที่ร้านอาหารไทยซึ่งมีอยู่มากถึง   1,000 ร้านทั่วสหราชอาณาจักร  โดยกว่าครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 600 ร้านตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน  ดังนั้น แรงงานไทยจึงมีลู่ทางเข้าไปทำงานในสาขาบริการจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่ออาหารไทยกำลังเป็นที่นิยมจากผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น  คาดว่าในแต่ละปีแรงงานไทยสามารถส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวในประเทศไทยได้ประมาณ 100,000 บาท/ คน/ ปี หรือกว่า 2 พันล้านบาท/ ปี
     1.3 คนไทยอีกส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนทั้งในระดับประถมถึงระดับปริญญาเอกจำนวนประมาณ 4,300 คน ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและอยู่ในภาคธุรกิจต่างๆ  นอกจากนี้ ยังมีคนไทยที่สมรสกับคนบริติชและมีบุตรธิดาที่ถือสองสัญชาติจำนวนมาก

2. การรวมตัวของคนไทยในสหราชอาณาจักร 
        คนไทยส่วนใหญ่นิยมรวมตัวกันในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาที่วัด/สำนักสงฆ์ไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งมีอยู่ 14  แห่ง มีพระธรรมทูตไทยจำนวน 40 รูปปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
   2.1   รายนามวัดไทยและวัดต่างชาติที่พระสงฆ์ไทยไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหราชอาณาจักร
            2.1.1   วัดพุทธปทีป (วัดไทย) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ที่ผ่านมาเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน หลายท่าน อาทิ หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์ นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ นายกนต์ธีร์ ศุภมงคล นายแผน วรรณเมธี เป็นต้น ได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุนและประสานกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยและรัฐบาลอังกฤษ จนการก่อสร้างประสบความสำเร็จ “วัดพุทธปทีป” จึงถือได้ว่าเป็นวัดไทยที่แท้จริงและเก่าแก่ที่สุดในยุโรป มีพระอุโบสถซึ่งสร้างตามสถาปัตยกรรมไทยที่สมบูรณ์แบบ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ปัจจุบันมีพระราชภาวนาวิมลเป็นเจ้าอาวาส และเป็นหัวหน้าคณะพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษ มีพระไทย    9 รูป   โดยสถานเอกอัครราชทูตฯทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้านบัญชีการเงินและการดำเนินงานของพระธรรมทูต หากประสงค์จะขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อวัดพุทธปทีปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0208-946-1357 หมายเลขโทรสาร 0208-944-5788
           2.1.2    วัดอมราวดี (วัดพุทธชาวต่างชาติ) เมือง Hertfordshire มีพระอาจารย์สุเมโธ ชาวอเมริกัน สายวัดป่านานาชาติ และเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชา เป็นเจ้าอาวาส ชำนาญด้านการนั่งสมาธิ วัดอมราวดีตั้งขึ้นกว่า 20 ปีมาแล้ว ในปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 16 รูป (พระภิกษุไทย 2 รูป, พระต่างชาติ 7 รูป) สามเณร 3 รูป แม่ชี 14 รูป (หมายเลขโทรศัพท์ 01442842455)
           2.1.3    วัดสังฆทาน เมือง Birmingham (วัดไทย) มีพระชาญ จนทวณโณ เป็นเจ้าอาวาส มีพระไทย 6 รูป (หมายเลขโทรศัพท์ 0121-551-5729 หมายเลขโทรสาร 0121-551-2213)
           2.1.4   วัดมหาธาตุ เมือง Birmingham (วัดไทย) มีพระปัญญาพุทธิวิเทศ (ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ) เป็นเจ้าอาวาส มีพระไทย 6 รูป สามเณร 1รูป(หมายเลขโทรศัพท์ 01543472315 หมายเลขโทรสาร 01543472877 email: ppanyasiri@yahoo.com www.watthaiuk.co.uk
           2.1.5   วัดรัตนคีรี เมือง Northumberland  (วัดพุทธชาวต่างชาติ) มีพระอาจารย์   มุนินโด เป็นเจ้าอาวาส มีพระไทย 1 รูป พระต่างชาติ 3 รูป สามเณรต่างชาติ 2 รูป (หมายเลขโทรศัพท์ 01661881612 หมายเลขโทรสาร 01661881019)
           2.1.6   วัดพุทธวิหาร วูลเวอร์แฮมตัน กรุงลอนดอน  (วัดพุทธชาวต่างชาติ) มีพระไทย 1 รูป  (หมายเลขโทรศัพท์ 01902715094)
           2.1.7   วัดเจริญภาวนา กรุงลอนดอน ((วัดไทย สาขาวัดธรรมกาย) มีพระไวโรจน์      วิโรจโน เป็นเจ้าอาวาส มีพระไทย 4 รูป (หมายเลขโทรศัพท์ 01483475757)
           2.1.8    วัดเจริญภาวนา เมืองแมนเชสเตอร์ (วัดไทย สาขาวัดธรรมกาย) มีพระวุฑฒ์        สุวุฑฒิโก เป็นเจ้าอาวาส มีพระไทย 3 รูป (หมายเลขโทรศัพท์ 01617361633 หมายเลขโทรสาร 01617365747)
           2.1.9    วัดธรรมปทีป กรุงเอดินเบอระ สก๊อตแลนด์ (วัดไทย สาขาของวัดพุทธปทีป)   มีพระมหาวิสิษฐ์ ปญญาวฑฒโน เป็นเจ้าอาวาส มีพระไทย 3 รูป (หมายเลขโทรศัพท์ 01314431010)
           2.1.10   วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน (วัดไทย) มีพระมหาสมชาย จิตตคุตโต เป็นเจ้าอาวาส มีพระไทย 4 รูป (หมายเลขโทรศัพท์ 02085342138 หมายเลขโทรสาร 02085342094)
           2.1.11   วัดอีสท์ลอนดอน บุดดิสท์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ (วัดพุทธของชาวศรีลังกา) มีพระไทย  1 รูป

3.  การปกครองสงฆ์ในสหราชอาณาจักร
 3.1  เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2549 ได้มีการจัดตั้งองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรขึ้น โดยมีพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป หัวหน้าคณะพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษเป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ให้อยู่ในวินัยสงฆ์อย่างเคร่งครัด และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศานาให้มีความเป็นระบบยิ่งขึ้น โดยแบ่งการปกครองพระธรรมทูตไทยฯ เป็น 4 เขต คือ อังกฤษ  สก๊อตแลนด์  เวลส์  และไอร์แลนด์เหนือ 
 3.2  ตามข้อบังคับของคณะพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2548 กำหนดให้พระภิกษุที่จะมาปฏิบัติศาสนกิจในสหราชอาณาจักรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก่อน โดยพิจารณาเป็นคราวๆ ไป เมื่อวัดใดวัดหนึ่งเสนอ  จึงจะสามารถเดินทางมาปฏิบัติศาสนากิจในสหราชอาณาจักรได้ พร้อมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์การเสนอขอเกียรติบัตร ขอสมณศักดิ์หรือขอเลื่อนสมณศักดิ์
      3.3   กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัด
            3.3.1  เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา
            3.3.2  เป็นสถานที่จัดงานประเพณีต่างๆ
            3.3.3  เป็นสถานที่เปิดสอนธรรมะ/ วิปัสสนา แก่คนทั่วไป
            3.3.4  เปิดการสอนภาษาไทยให้แก่เยาวชนไทย (มีเฉพาะที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสอนภาษาไทยที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์)
      3.4   กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร เป็นการรวมตัวของคนไทยในสหราชอาณาจักร เพื่อช่วยเหลือดูแลความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมทูตให้กว้างไกลออกไป โดยได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507
(หมายเลขโทรศัพท์ 02089461357) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมี ดังนี้
        ก.  เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมทูต
วัดพุทธปทีป
        ข. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมศิลปะ รักษาประเพณีและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
        ค. เพื่อประสานงานระหว่างวัดพุทธปทีปกับประชาชนไทยในสหราชอาณาจักร
        ง.  เพื่อมิตรสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวพุทธทั้งหลายในสหราชอาณาจักร
        จ.  เพื่อเผยแพร่สารคดีธรรมทางพระพุทธศาสนา
         นอกจากนี้ กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักรยังมีกิจกรรมอื่นๆอีก  ได้แก่
การจัดทำหนังสือยุวพุทธิกะสาร เผยแพร่พระพุทธศาสนา  ร่วมกับวัดพุทธปทีปจัดงานในวันสำคัญต่างๆในพระพุทธศาสนา และงานประเพณีของไทย ตลอดจนซ่อมแซมทำนุบำรุงวัดพุทธปทีป เป็นต้น

4. ชมรม/ สมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร
      ในปัจจุบันมีนักเรียนไทยทั้งในระดับประถมถึงระดับปริญญาเอกศึกษาอยู่ในประเทศสหราช อาณาจักรประมาณ 4,300 คน ดังนั้นกลุ่มนักเรียนไทยจึงได้รวมตัวกันเป็นชมรมนักเรียนไทยใน 37 มหาวิทยาลัย โดยมีสามัคคีสมาคมเป็นแกนกลางในการประสานงาน 
     4.1  สามัคคีสมาคม  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร  จึงถือได้ว่าเป็นสมาคมของนักเรียนไทยในต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นที่ยอมรับของนักเรียนไทยในยุโรป ในปัจจุบันกลุ่มนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรได้รวมตัวกันอยู่ในสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยสามัคคีสมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีระหว่างชมรมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา”สามัคคีเกมส์” ระหว่างนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร (มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1 พันคน) และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนไทยในภาคพื้นยุโรป นอกจากนี้ ยังได้จัดสัมมนาความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เกี่ยวกับประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 1,000 คน  โดยมีสภานายกและคณะกรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยผู้แทนนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรจากทุกมหาวิทยาลัย (หมายเลขโทรศัพท์ 0207-584-4538)
    4.2  ชมรมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน ส.อ. จำนวน 37 มหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัย Cambridge, Coventry, Edinburgh, Essex, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Newcastle, Nottingham, Oxford, Sheffield, Southamton มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และเพื่อเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม การค้า การท่องเที่ยวไทยให้นักเรียนต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันได้รับทราบ

5. สมาคมร้านอาหารไทยแห่งสหราชอาณาจักร 
     จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร   เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยกว่า 1,000 แห่งในสหราชอาณาจักร นับได้ว่ามีจำนวนร้านอาหารไทยมากที่สุดในทวีปยุโรป มีสมาชิก 65 ราย
        5.1   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
        ก. เสริมสร้างสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ
        ข. อนุรักษ์ เผยแพร่และพัฒนาศิลปะอาหารไทย
        ค. เป็นสื่อกลางในการเสริมความเข้าใจระหว่างเจ้าของกิจการและลูกจ้าง
        ง. เป็นศูนย์กลางของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการประกอบธุรกิจ
        จ. เสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกิจการร้านอาหารไทย
        5.2   กรอบการปฏิบัติงานของสมาคม
        ก. ขึ้นอยู่กับความเห็นพ้องของคณะกรรมการ
        ข. รับนโยบายใหม่ๆของหน่วยราชการและนำไปใช้ปฏิบัติ
        5.3   ผลงานที่สำคัญ
        ก. จัดงานเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ งานประกวด Miss Thailand-UK, การจัดคอนเสริท์นำศิลปินกลุ่มต่างๆจากประเทศไทยมาแสดงในสหราชอาณาจักร
        ข. การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและอาหารไทยในโอกาสต่างๆ อาทิ การจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยที่ Battersea Park กรุงลอนดอน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

6.   สภาวัฒนธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจักร  ในระยะหลังมีความพยายามจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยขึ้นตามเมืองต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสนับสนุนด้านการกีฬาและการค้าไทย  โดยจัดตั้งขึ้นแห่งแรกที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อ 24 พฤศจิกายน  2545  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม   นับถึงปัจจุบันมีเครือข่ายเพิ่มเติม  อีก 8 แห่ง อาทิ Newcastle, Birmingham, Chester, Ashton, Stampford, Aberdeen, Dumfries and Galloway (หมายเลขโทรศัพท์ 01612369757)
6.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
      ก. เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และสนับสนุนด้านกีฬาและการค้าของไทย
      ข. เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยในเมืองต่างๆได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย และดำเนินการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย
6.2  กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
      ก.  ขยายเครือข่ายในเมืองต่างๆที่มีคนไทยอาศัยอยู่ ในปัจจุบันมี 9 แห่ง
      ข.  ผลักดันให้มีความร่วมมือด้านวัฒนธรรม กีฬาและการค้า
      ค.  รับนโยบายใหม่ๆของหน่วยราชการและนำไปใช้ปฏิบัติ
6.3   ผลงานที่สำคัญ
      ก.  จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมฟุตบอลจากประเทศไทยกับทีมฟุตบอลในเมืองแมนเชสเตอร์ จัดงานสำคัญทางประเพณีต่างๆ
      ข.  อยู่ระหว่างจัดตั้ง Thai Town เป็นแห่งแรกที่เมืองแมนเชสเตอร์ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งจะเริ่มต้นจากสถานที่ก่อสร้างหอพระพุทธศาสนาก่อน และเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะมีหอพระพุทธศาสนา, Thai Bazaar, Thai Waterland, Institute of Thai Art & Culture, Thai Conference Room, Thai Cinema, Clinic, Thai Culture Forum UK, Thai Hotel and Apartment, Thai Restaurant, Thai Department Store, Thai Musuem, Thai Product Stall, Showroom & Office 

7.   ชมรมดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักร จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2534 ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ปัจจุบันชมรมฯ ตั้งอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีสมาชิก 50 คน (หมายเลขโทรศัพท์ 0208-852-5876)
7.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
      ก.  อนุรักษ์ดนตรีไทย
      ข.  ส่งเสริมให้ดนตรีไทยเป็นที่นิยมและรู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในชุมชนไทยและชาวต่างประเทศ
      ค.  เปิดโอกาสให้คนไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหราชอาณาจักร ได้มีโอกาสเรียนดนตรีไทย
7.2   กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
      ก.  เปิดสอนดนตรีไทยทุกวันเสาร์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเปิดสอน 3 เทอมต่อปี 
      ข.  สอนและจัดให้มีการแสดงดนตรีไทยแก่นักเรียน นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
และโรงเรียนประจำ
      ค.  ร่วมแสดงดนตรีไทยในโอกาสสำคัญ อาทิ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
7.3  ผลงานที่สำคัญ
      ก.  เผยแพร่ดนตรีไทยในมหาวิทยาลัยลอนดอน
      ข.  ร่วมงานกับ Asian Music Circuit เป็นประจำทุกปี

8.   ชมรมนาฏศิลป์ไทยแห่งสหราชอาณาจักร จัดตั้งขึ้นโดยนางภรณี จอห์นสตั้น อดีตข้าราชการกรมศิลปากร โดยการสนับสนุนของ สอท. เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย ศิลปะการฟ้อนรำของไทยในสหราชอาณาจักร ในปัจจุบันสมาชิกมีจำนวน 40 คน (หมายเลขโทรศัพท์ 079-7319-2258)
8.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
      ก.  อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
      ข.  ส่งเสริมให้นาฏศิลป์ไทยเป็นที่นิยมและรู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในชุมชนไทยและชาวต่างประเทศ
      ค.  เปิดโอกาสให้คนไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหราชอาณาจักร ได้มีโอกาสรู้จักภาคภูมิใจและเรียนนาฏศิลป์ไทย
 8.2   กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
      ก.  เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ 3 เทอมต่อปี         
      ข.  จัดแสดงนาฏศิลป์ไทยในงานสำคัญต่างๆ อาทิ วันลอยกระทง วันสงกรานต์

9.    สมาคมด้านการกุศล
        9.1    มูลนิธิมุฑิตา (หมายเลขโทรศัพท์ 01730812555)
             9.1.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ก่อตั้งขึ้นโดยนางสุรภี กรรณสูต โดยมีการจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลในสหราชอาณาจักรมาแล้วเป็นระยะเวลา 17 ปี  เพื่อจัดหาเงินบริจาคช่วยเหลือกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรีในประเทศไทย 
             9.1.2 กรอบการปฏิบัติงาน  จัดงานเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร และการท่องเที่ยวไทยในหลายโอกาส  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดงาน Eastern Cultural Fete ที่ Stedham   เมือง West Sussex  เป็นประจำทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่าหนึ่งพันคนทุกปี นับเป็นการจัดงานประชาสัมพันธ์   เต็มรูปแบบครั้งแรกของคนไทยในสหราชอาณาจักร  และจัดงาน Amazing Thailand ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ในช่วงวันหยุด Bank Holiday ในเดือนเมษายน ที่ Milford เมือง Surrey มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 5 หมื่นคน
             9.1.3  ผลงานที่สำคัญ   
         -   ได้อุปถัมป์โรงเรียนธรรมจาริณี ดำเนินการโดยแม่ชีประทิน ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นโรงเรียนประจำดูแลเด็กผู้หญิงที่ด้อยโอกาสให้มีการศึกษา เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถดูแลตนเองได้ ไม่หันเหไปประกอบอาชีพที่มิชอบโดยเฉพาะการขายบริการทางเพศ  นับจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิมุฑิตาทรัสท์ ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนธรรมจาริณีมาแล้วจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท                                       
          -  ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทยที่สอนเด็กซึ่งมีฐานะยากจน โดยที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยเป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
      9.2   Anglo-Thai Society (หมายเลขโทรศัพท์ 0114-236-8129)
             9.2.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
               จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ส.อ. โดยจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทย มีสมาชิกประมาณ 150 คน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ นักธุรกิจชาวบริติชที่เคยทำงานอยู่ในประเทศไทย และมีความผูกพันธ์กับประเทศไทย นอกจากนี้ ก็มีคนบริติชสมรสกับภรรยาชาวไทย  ในปัจจุบันมี Professor Philip Stott เป็นประธาน
             9.2.2  กรอบการปฏิบัติงาน 
                  ก. จัดงาน Reception ประจำปีที่ House of Lords
                  ข. จัดงาน Garden Party ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือกิจกรรมการกุศล อาทิ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Tsunami
             9.2.3  ผลงานที่สำคัญ   
                  ก.  จัดงาน Charity ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีปเพื่อหาเงินช่วยผู้ประสบภัย Tsunami
                  ข.  ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดพิธีมอบรางวัล Student Award ให้กับนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีผลการเรียนดีเด่น ในแต่ละปีจะมีรางวัล 5 รางวัล ประกอบด้วยโล่และเงินรางวัลๆ ละ 200 ปอนด์
                  ค.  จัด Lecture ที่เป็นปกินกะต่างๆ อาทิ เรื่องครบรอบ 60 ปี ขบวนการเสรีไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
      9.3    Anglo-Thai Foundation (หมายเลขโทรศัพท์ 0208-5411-712)
             9.3.1   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
                จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มบุคคลทั้งชาวไทยและชาวบริติชที่มีความรู้เกี่ยวกับ ประเทศไทย และมีความผูกพันธ์กับประเทศไทย เพื่อจัดหาเงินรายได้เพื่อช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนางสุรภี ศรีปราชญ์ ซิมพ์สัน เป็นประธาน มีกรรมการ 10 คน มีสมาชิกประมาณ 50 คน
             9.3.2   กรอบการปฏิบัติงาน 
                 ก. จัดหา Sponsor ใน ส.อ. เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เด็กไทยที่ยากจน
                 ข. จัดงาน Thai Festival อาทิ ที่ Merton Park เมื่อปี 2547
                 ค. จัด Luncheon/ Dinner Dance/ งาน Gala เป็นต้น
             9.3.3    ผลงานที่สำคัญ   
                 ก.  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยที่ยากจนจำนวนกว่า 1 หมื่นทุน
                 ข.  มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ยากจนจำนวน 98 เครื่อง
                 ค.  จัดสร้างห้องสมุด 2 แห่ง โรงอาหาร 1 แห่ง ทำระบบน้ำ 1 แห่ง ให้กับโรงเรียนที่ยากจนในชนบท

 10.   ชมรมด้านกีฬา/ สังคม
    10.1  ชมรมกอล์ฟคนไทยแห่งสหราชอาณาจักร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (หมายเลขโทรศัพท์ 077-8525-7687)
        10.1.1 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
           ก.  เพื่อการกีฬา สุขภาพ และความสามัคคีระหว่างคนไทยในสหราชอาณาจักร
           ข.  เปิดโอกาสให้คนไทยและคนต่างชาติในสหราชอาณาจักรสามารถพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน
        10.1.2  กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
           ก.  จัดการแข่งขันกอล์ฟประจำปีระหว่างสมาชิกของชมรม
           ข.  จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีระหว่างชมรมกับชมรมนักกอล์ฟจากเวลส์
           ค.  จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้ในโอกาสพิเศษ
       10.1.3   ผลงานที่สำคัญ  จัดการแข่งขันชิงถ้วยเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนเป็นประจำทุกปีตั้งแต่เริ่มตั้งชมรม  และในปี พ.ศ. 2549 ทางชมรมได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬากอล์ฟเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
    10.2   ชมรมฟุตบอลไทยยูเค ได้รับการสนับสนุนจาก สอท. และบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 มีสมาชิกประมาณ 400 คน (หมายเลขโทรศัพท์ 02079079518)
       10.2.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
            ก.  เพื่อการกีฬา สุขภาพ และความสามัคคีระหว่างคนไทยในสหราชอาณาจักร
            ข.  เปิดโอกาสให้คนไทยในสหราชอาณาจักรได้พบปะสังสรรค์กัน อีกทั้งยังเป็นจุดรวมตัวของนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร
       10.2.2  กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
            ก.  จัดการแข่งขันฟุตบอลประจำปี โดยจัดเป็นทีมละ 5 คน ระหว่างสมาชิกของชมรมในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม– ต้นเดือนพฤศจิกายน
            ข.  ร่วมส่งทีม 1 ทีม เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันฟุตบอลประจำปี Inner World Cup Football ที่จัดขึ้นในกรุงลอนดอนเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนมิถุนายน
            ค.  จัดเล่นฟุตบอลที่ High Park เวลาบ่ายโมง เป็นประจำทุกวันอาทิตย์
            ง.   จัดการแข่งขันกับทีมแมงปอล้อคลื่น (รวมดารานักร้องจากประเทศไทย) ทีมของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และโอกาสพิเศษอื่นๆ
       10.2.3  ผลงานที่สำคัญ  จัดการแข่งขันชิงถ้วยการบินไทย (Five a side) เป็นประจำทุกปีตั้งแต่เริ่มตั้งชมรม  โดยเชิญเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานมอบ
    10.3  ชมรมแบดมินตัน ได้รับการสนับสนุนจาก สอท. และบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 มีสมาชิกหมุนเวียนประมาณ 400-500 คน
       10.3.1 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
            ก.  เพื่อการกีฬา สุขภาพ และความสามัคคีระหว่างคนไทยในสหราชอาณาจักร
            ข.  เปิดโอกาสให้คนไทยในสหราชอาณาจักรได้พบปะสังสรรค์กัน
       10.3.2  กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
            ก.  จัดการแข่งขันแบดมินตันประจำปี ปีละ 2 ครั้ง  ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤศจิกายน
            ข.  จัดเล่นแบดมินตันที่ศูนย์กีฬาของเขต Kensington and Chelsea ทุกวันอาทิตย์ (เวลา 18.00 น.–20.00 น.)
       10.3.3   ผลงานที่สำคัญ  จัดการแข่งขันชิงแบดมินตัน เป็นประจำทุกปีตั้งแต่เริ่มตั้งชมรม  โดยเชิญเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล

* * * * * * * * * * * *
                         
                    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
                              22 พฤศจิกายน 2549

 

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร