คำกล่าวประกาศเริ่มปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าว ณ ตึก
สันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาลโดยในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระ
เกียรติ ดังนี้

 "พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทั้งหลาย

      เนื่องในมหามงคลวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 รัฐบาลและปวงชนชาวไทยมีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระวิริยอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจขจัดทุกข์ผดุงสุขอาณาประชาราษฎร์ นับแต่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติตราบจนปัจจุบัน เป็นเวลายาวนานถึง 64 ปี ปวงชนชาวไทยต่างมีความร่มเย็นผาสุกใต้ร่มพระบารมีตลอดมา รัฐบาลจึงกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งขอพระราชทานชื่อพระราชพิธีและชื่องาน ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่า "พระราชพิธีมงคลมเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่า "งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" ชื่อภาษาัอังกฤษซึ่งหมายรวมถึงชื่อพระราชพิธีและชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่า "The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King's 7th Cycle Birthday Anniversary 5th December 2011"

     เนื่องในวาระมหามงคลแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบนี้ ผมขอประกาศว่า ปีพุทธศักราช 2554 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และกำหนดเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์โปรดอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ยึดมั่นในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินไทย มีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกันเสริมสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาและตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป"

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร